תקנון אתר

 אתר "אריאלה ביוטי" משמש גם בתור אתר מכירות לרכישת ליין מוצרי "אקטיב קוסמטיקס ביי אריאלה ביוטי"
• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
 • מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

מדיניות ביטול

חברת אריאלה ביוטי פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, נהלי משרד הבריאות, התקנות לרכישת תמרוקים וכל דין.

מדיניות הביטול כפופה להוראות הדין והוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, ואין באמור בפרק זה כדי מהדין והוראות החוק בעניין זה.

בהתאם להוראות מדיניות החזרת מוצרים הקבועה בחוק ונוהלי משרד הבריאות, הרוכש יהיה רשאי להחליף או להחזיר מוצר קוסמטי הארוז באריזה הרמטית או צלופן באופן המעיד כי המוצר לא נפתח וכי לא נעשתה בו כל שימוש, תוך 7 ימים מיום קבלת המוצר.

למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת המוצרים האסורים על החזרתם:

 • מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות. 
 • מוצרים שאין להחזיר על פי דין.
 • תוספי מזון.
 • טובין פסידין [1]
 • מוצרים שמועד האספקה חל מאוחר מ-6 חודשים מיום עשיית העסקה.  הכלל בתקנות הוא כי לגבי מועד הביטול, מניין הימים נעשה בהתאם למועד האספקה. אולם במקרה שבו מועד האספקה הוא גדול מ-6 חודשים, לא ניתן לבטל אחרי האספקה.
 • המוצר שולם באמצעות תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

בהמשך לכך, ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים תתאפשר רק כאשר המוצרים הוחזרו באריזתם המקורית, כאשר המוצר שלם ואינו פגום, ללא פגיעה או נזק, ובלא שנעשה בו כל שימוש.

מוצר אשר יוחזר ואינו עומד בתנאי סעיף זה, לא יזכה את המזמין/נה בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.

ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה ישירה לשירות הלקוחות של החברה (לפי פרטי ההתקשרות המופיעים בתקנון זה).

הביטול ייכנס לתוקף רק עם אישור קבלת ההודעה על ידי החברה.

אם פתחת את אריזת המוצר, השתמשת בו ו/או צרכת אותו, לא תוכל/י להחזירו אלא אם כן המוצר היה מקולקל או פגום.

לחברה שיקול הדעת הבלעדי באשר למצב המוצר שהוחזר.

לעניין פגם שנפל במוצר, במידה והמזמין/נה לא הודיעה לחברה על פגם כלשהו במוצר וזאת בתוך 24 שעות מעת קבלתו, ייחשב הדבר כהודעה כי לא נפל פגם במוצר ולמזמין/נה לא תהיה כל טענה כנגד החברה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה במוצר שסופק למוצר שהוזמן תחזיר החברה בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול על החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך מבינהם) וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק.

בגין ביטול תשלום שבוצע באמצעות כרטיס אשראי – תחויב בנוסף עמלת סליקה כפי שאנו מחויבים בכרטיס האשראי.

הרוכש מתחייב להחזיר את המוצר באופן אישי ו/או ע"י שליח.

עלות ההחזרה של המוצר לחברה תחול על הרוכש ותשולם על ידו.

במקרה של ביטול עסקה / החזר לאחר קבלת המשלוח, הלקוח/ה לא י/תהיה זכאי/ת להחזר בגין דמי משלוח (ככל ושולמו דמי משלוח).

מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת"[2] יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים). ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר כספי ו/או זיכוי לפי העניין, יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.

אם רכשת מספר מוצרים וזכית בקבלת הטבה ו/או הנחה במחיר, בעת החזרה חלקית של הרכישה ההנחה ו/או ההטבה מתבטלת ועלייך לשלם את מחירם המלא.

מובהר ומוסכם כי מוצרים בהנחה אינם ניתנים להחזרה וכי לא יינתן החזר כספי בגין מוצר אשר לא נתנה בגינו תמורה כספית כגון מתנות.

לא ניתן לממש זיכויים באתר.

ביטול עסקה על ידי החברה

החברה תהיה רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 • במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.
 • במקרה של כוח עליון, פעולות איבה וטרור ו/או הפצת מחלה (כדוגמת קורונה) המונעים המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
 • אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו.
 • הודעה על ביטול המכירה תמסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה והחברה תמנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.
 • לא ניתן להחזיר מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הרוכש או מוצרים שאריזתם נפתחה, אלא אם כן החברה נתנה לכך הסכמתה בכתב בלבד.
 • המוצרים המוחזרים לחברה מהמשתמש עקב ביטול עסקה, יוחזרו לחברה באריזתם המקורית ללא שמעשה בהם שימוש וללא פגם.
 • עמד הרוכש בתנאי הביטול האמורים, יהיה זכאי להחזר כספי מהרכישה ובתשלום של דמי ביטול שלא יעלו על 5% ממחיר הרכישה או 100 ₪ לפי הנמוך מבינהם.
 • החברה רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לבטל את העסקה אם יתברר כי הרוכש אינו עומד בתנאי האתר ו/או בתנאים אלו ו/או אינו מקיים את מלוא התחייבויותיו ע"פ תנאים אלו.
 • במקרה בו החברה, בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות אותן מראש, לא תוכל לספק לרוכש את המוצר, תודיע החברה לרכוש על כך במועד המוקדם ביותר, ותאפשר לרוכש לבחור בין קבלת מוצר חלופי או קבלת מלוא הכספים ששולמו על ידו החזרה בגין העסקה.
 • החברה תמסור למשתמש את הודעת הביטול באמיצות דואר או פקס או בדואר אלקטרוני או באמצעות טלפון, והכל בהתאם לפרטי המשתמש המצויים אצל החברה.

[1] מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח האחד ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקן לצרכן אחר או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעוסק, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם.

[2] מבצע 1+1, מוצר שני ב-50%.

אספקה והובלת המוצר

 • החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 3 עד 5 ימי עסקים תלוי באיזור המשלוח (כפי שרשום במדיניות המישלוחים).
  • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
  • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה/ או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי.
  מחיר המוצר כולל את עלות המשלוח / אינו כולל את עלות המשלוח.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון03 – 5783330

אחריות ושירות

 • האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
  •האחריות למוצר. ניתנת לתקופה של 30 יום מיום הרכישה.
  • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר מכירות "אריאלה ביוטי". החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
  • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
  • אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה :
  • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
  • להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון: 03-5783330

אבטחת מידע ופרטיות

 • חברת "אריאלה ביוטי", כמו גם חברות אחיות ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
  • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
  • כפתור “שלח” יש משום הסכמה לחברת "אריאלה ביוטי" או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 03-5783330 באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה "אריאלה ביוטי"
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.